Close Menu

Current Radiology Residents

 

2024 (PGY 5, R4)

Image
Ashton Densley, DO

Ashton Densley - Chief Resident
AshtonDensley@creighton.edu

Image
Steve Matthew, MD

Steve Matthew


2025 (PGY4, R3)

Image
Steven Davie, MD

Steven Davie

Image
Wesley Kerman, DO

Wesley Kerman

Image
Brian Peters, MD

Brian Peters


2026 (PGY3, R2)

Image
Kanza Noor Butt

Kanza Noor Butt

Image
Calel Conrad

Caleb Conrad

Image
Quinn Smith, MD

Quinn Smith


2027 (PGY2, R1)

Image
Michael Kartiko

Michael Kartiko

Image
Amir Ebrahimzadeh

Amir Ebrahimzadeh

Image
Nastaran Shahsavari

Nastaran Shahsavari